Osmanlı Beyliği’nin Kuruluşu

📅 15 Eylül 2022|15 Eylül 2022
Osmanlı Beyliği’nin Kuruluşu

Konu Özeti

Osmanlılar: Oğuzların, Bozok Kolu’na bağlı Günhan Soyu’nun Kayı Boyu'ne mensuptur. Osmanlı Beyliği'nin hızlı büyümesindeki faktörler: coğrafi konumları, iskan ve istimalet politikaları, Bizans'ın durumu'dur. Osmanlılar kuruluş dönemlerinde gaza ve Anadolu'da siyasi birlik sağlama politikalarını izlemesidir.

Bu konuda
 • Osmanlı Beyliği'nin kuruluş aşamalarını
 • Osmanlı Beyliği'nin kuruluş politikalarını ve gelişme nedenlerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Osmanlılar: Oğuzların, Bozok Kolu’na bağlı Günhan Soyu’nun Kayı Boyu’ne mensuptur. Kayılar, Selçuklular ile Anadolu’ya gelmiş; Malazgirt’te ve Yassıçemen’de savaşmıştır. I. Alaeddin Keykubat Kayıların yaptıkları hizmetten ötürü onları Batı’ya göndermiştir. Kayılar Ankara yakınlarındaki Karacadağ, Söğüt ve Domaniç bölgelerine yerleşmişlerdir. Kayıların bilinen ilk beyleri Gündüz Alp’tir.

Osmanlı Beyliği’nin Hızlı Büyümesindeki Faktörler

 • Coğrafi Konum: Beyliğin bulunduğu bölge önemlidir.
 • Beylerin durumu: Osmanlı Beyliğinin başına geçen beylerin halkla çok iyi anlaşmaları
 • Beyliklerin durumu: Anadolu’daki beyliklerin çoğu Osmanlı Beyliğini önemsememişlerdir.
 • Teşkilat Yapısı: Osmanlı Beyliği’nin çok iyi teşkilatlanması, iyi bir devlet yapısı oluşturması
 • Hakimiyet anlayışları: İktidarı tek elde toplamayı başarmaları.
 • Bizans’ın Durumu: Bizans’ın otoritesinin zayıflaması, iç karışıklık, halkın bıkkınlığı, iktidar çatışmaları.
 • İskan ve İstimalet Siyaseti: Göç eden Türkmenlerin çok iyi yerleştirilmeleri. Osmanlı Devletinin Balkanlardaki İskan siyaseti şu esaslara dayanır:
  • Anadolu’dan Tatar ve Türkmen boylarını fetih yerlerine yerleştirme
  • Türk şehirlerinin önceki canlılığını bozmama
  • Fetih bölgelerinin hukukuna riayet
  • Mezhep kavgalarına girmeme
  • Önceki Türklerin yardımlarını alma
  • Göçleri teşvik etme Peçenek ve Uzların desteğini alma, adalet sağlama
 • Halka iyi davranmaları: Halk ile bütünleşen bey görünümü vermeleri.
 • Mücadele etmeden uzun süre geçirmeleri: Anadolu beyliklerinin birbirleri ile mücadelelerinde tarafsızlıkları
 • Gaza ve Cihat ruhunun canlı tutulmaları,
 • Ordunun her an hazır olması,
 • Maddi güçlerini manevi güçler ile takviye etmeleri,
 • Bitinya bölgesinin verimli topraklarının olması: Bugünkü Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İznik, Düzce, Yalova, Bolu, Bartın ve Zonguldak illerini kapsayan coğrafi alanın Antik Çağ dönemindeki adıdır.

Osmanlı Beyliği’nin Kuruluş Dönemi Politikaları

Gaza Politikası

Batıya dönük fetih politikasını benimsemişlerdir. Bu nedenle;

 • Bizans ile savaşlar yapmışlardır. Bizans ile yapılan savaşlar: Koyunhisar (Osman Bey), Palekanon- Maltepe (Orhan Bey), Sazlıdere ( I. Murat), İstanbul’un kuşatılması (Yıldırım Bayezit)
 • Rumeli’ye geçiş ve yerleşme: Rumeli’ye ilk geçiş Çimpe Kale’si alınarak Orhan Bey döneminde yapılmıştır. Sazlıdere Savaşı ile I. Murat Edirne’yi başkent yapmıştır.
 • Haçlı Birlikleri ile savaşlar yapılmıştır. Bu savaşlar: I. Murat döneminde Sırpsındığı-Çirmen-I. Kosova’dır. I. Bayezit döneminde Niğbolu Savaşı’dır. II. Murat döneminde Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Savaşı ve II. Kosova Savaşı’dır.
 • Balkanlarda iskan politikası uygulamışlardır. Temel amaçları, Balkanlardaki Türk nüfusunu arttırmaktır. Bu nedenle;
  • Anadolu’daki Tatar ve Türkmenleri fethedilen bölgelere yerleştirmişler,
  • Mezhep kavgalarına girmemişler,
  • Fethedilen bölgenin hukukuna uymuşlar,
  • Türk şehirlerinin canlılığını azaltmamışlar,
  • Peçenek ve Uzların yardımını almışlar,
  • Adaleti sağlamamışlardır.

Anadolu Siyasi Birliğini Kurma Çalışmaları

Beylikleri ele geçirmeye çalışmışlardır. Bu hususta Osmanlı Beyliği’ne katılan ilk diğer Türk beyliği Karesioğulları’dır. I. Bayezit döneminde ise Ramazan ve Dulkadir Beylikleri dışında diğer beylikler ele geçirilerek Anadolu siyasi birliği sağlanmıştır.

Anadolu siyasi birliğini sağlama konusundaki en önemli olay Ankara Savaşı’dır. Fakat sonucunda Anadolu birliği parçalanmış, I. Bayezit Timur’a yenilmiştir. Karesioğulları haricindeki diğer beylikler tekrar kurulmuştur. Osmanlı Beyliği’nde de fetret dönemi başlamıştır.

Devletin Örgütlenmesi

 • Osman Bey döneminde= Aşiretten beyliğe geçilmiştir ve ilk bakır para basılmıştır.
 • Orhan Bey döneminde= Divan örgütü kurulmuş, ilk düzenli kara ordusu kurulmuş, ilk medrese açılmış, merkezi eğitim uygulanmaya başlanılmış, ilk gümüş para basılmış, ilk kadılık örgütü kurulmuş ve ilk sancak sistemi uygulanmaya başlanılmıştır.
 • I. Murat döneminde= Merkezi otoriteyi güçlendirmek için hükümdarlık hanedanın ortak malı olmaktan çıkarılmış, padişah ve oğullarına aittir anlayışı benimsenmiştir. Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur. Tımar sistemi oluşturulmuştur. Anadolu Kazaskerliği, Anadolu Defterdarlığı ve Yeniçeri Ocağı kurulmuştur.
 • I. Bayezit döneminde= Anadolu Beylerbeyliği kurulmuş, ilk tersane oluşturulmuştur.
 • Osmanlılarda denizcilik= İlk deniz gücünü Orhan Bey, ilk tersaneyi I. Bayezit, ilk deniz savaşını I. Mehmet yapmıştır.
Benzer İçerikler
Fetih ve Fatih
Güncel
Tarih

Fetih ve Fatih

İçeriğe Git>
Osmanlı-Bizans İlişkileri
Güncel
Tarih

Osmanlı-Bizans İlişkileri

İçeriğe Git>
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi
Güncel
Tarih

Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

İçeriğe Git>
Balkan Fetihleri
Güncel
Tarih

Balkan Fetihleri

İçeriğe Git>
İslamiyet Yayılıyor
Güncel
Tarih

İslamiyet Yayılıyor

İçeriğe Git>
Uzun Savaşlardan Diplomasiye
Güncel
Tarih

Uzun Savaşlardan Diplomasiye

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo