Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus

📅 13 Kasım 2022|06 Kasım 2022
Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus

Konu Özeti

İmparatorlukların ulus devletlere dönüşmesine neden olan iki önemli gelişme yaşanmıştır: Westphalia Antlaşmaları ve Fransız İhtilali. Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan uluslar etkilenerek bağımsızlık için isyan etmiştir. Milliyetçilik akımının etkisi ile Balkanlardaki güven ortamı bozulmuştur.

Bu konuda
  • Ulus devletlerin nasıl ortaya çıktıklarını
  • Ulus devlet anlayışının Osmanlı'ya etkilerini
  • Ulus devlet anlayışı nedeniyle yapılan göçleri ve neden-sonuçlarını
öğreneceksiniz.

İmparatorlukların ulus devletlere dönüşmesine neden olan iki önemli gelişme yaşanmıştır: Westphalia Antlaşmaları ve Fransız İhtilali.

Westphalia Barışı, Fransız Devrimi’ne giden yolu açmış ve Fransız Devrimi’nin getirdiği ulusal egemenlik ilkesi, yerel ve bölgesel ayrıcalıkları yok etmiştir. Milliyetçilik ve demokrasi akımları, XIX. yüzyıldan itibaren ulus devletin yaygınlaşmasında etkili olmuş, XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ulus devlet anlayışı küresel ölçekte yaygınlık kazanmıştır.

Ulus Devlet Anlayışının Osmanlı Devleti’ne Etkisi

Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımlarından en çok etkilenen devlet olmuştur. Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan uluslar etkilenerek bağımsızlık için destek aldıkları devletlerinde yardımları ile isyan etmiştir.

Sırplar ve Yunanlılar başta olmak üzere Osmanlı Devleti’ne bağlı Balkan ulusları, ayrılıkçı hareketlere girişmeye başlamıştır. Bu uluslar, özellikle 1828-1829 ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşları ile kendi ulus devletlerini kurmak için istedikleri fırsatları bulmuştur. Bu savaşlar sonunda imzalanan Edirne Antlaşması ile Yunanistan, Berlin Antlaşması ile de Sırbistan, Romanya ve Karadağ ulus devletleri kurulmuştur. II. Meşrutiyet’in meydana getirdiği karışıklıklardan istifade eden Bulgaristan, Balkan Savaşları’nı fırsat bilen Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etmiştir.

Reklam

Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarında Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan gibi ulus devletlerin ortaya çıkışı, beraberinde demografik hareketleri de beraberinde getirmiştir. Hristiyan topluluklar, çoğunluğu sağlamak için o bölgelerdeki Türk topluluklarını azaltmayı amaçlamıştır. İşgal edilen bölgeden Müslüman ve Türklerin çıkarılması için birçok zulüm ve baskı yapılmıştır. Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya’dan; Anadolu’ya doğru kafileler halinde göç dalgaları başlamıştır.

Anadolu’ya Göçler ve Sonuçları

Milliyetçilik akımının etkisi ile ve Avrupalı devletlerin uyguladığı politikalar nedeniyle Balkanlardaki güven ortamı bozulmuştur. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması da Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, gayrimüslim tebaanın çoğunlukta olduğu topraklar dışında bir Müslüman Türk toprağı olan Kırım kaybedilmiştir.

Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı ve Rusya’nın Balkan coğrafyasına yönelik politikaları, Balkanlarda da benzer siyasi sorunları ortaya çıkartmıştır. Hristiyanların faaliyetleri sonucu, Türkler bölgede azınlık durumuna düşürülmeye çalışılmıştır. 93 Harbi sonrası daralan Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kalan Türk ve Müslümanların büyük bir kısmı İstanbul’a ve Anadolu’ya, diğer bir bölümü de Batı Trakya’ya yerleşmiştir.

Anadolu’yagöçlerin nedenleri;

  • Yoğun baskılar,
  • Yaşanan savaşlar,
  • Can güvenliğinin olmamasıdır.

Reklam

Muhacirler; bütün malını mülkünü bırakıp geldikleri Anadolu’da, yerleştikleri yerlerde büyük sıkıntılar çekmiştir. 1912-1913 Balkan Savaşları sonucunda Balkanların siyasi haritası önemli ölçüde değişmiştir. Bu savaşlarda Osmanlı Devleti, Avrupa’daki topraklarının yaklaşık %80’ini, Avrupa’da yaşayan nüfusunun da %70’ini kaybetmiştir. Bu göçler Osmanlı Devleti’nin iktisadi ve sosyal problemlerle uğraşmasına neden olmuştur. Balkanlardan gelen göçmenlerin sorunlarını çözmek için İskan ve İaşe komisyonu ile Sevkiyatı Muhacirin komisyonu kurulmuştur.

✍ Ders Notları
2 Hafta📂 11. Sınıf Tarih
Benzer İçerikler
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi
Güncel
Tarih

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

İçeriğe Git>
Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)
Güncel
Tarih

Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

İçeriğe Git>
İhtilaller Çağı
Güncel
Tarih

İhtilaller Çağı

İçeriğe Git>
Uzun Savaşlardan Diplomasiye
Güncel
Tarih

Uzun Savaşlardan Diplomasiye

İçeriğe Git>
Fetihlerden Savunmaya
Güncel
Tarih

Fetihlerden Savunmaya

İçeriğe Git>
Boylardan Devlete
Güncel
Tarih

Boylardan Devlete

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo