Türkiye Ekonomisi: Türkiye’de Tarım

📅 24 Mart 2023|21 Mart 2023
Türkiye Ekonomisi: Türkiye’de Tarım

Konu Özeti

Türkiye ekonomisi için önemli bir sektör olan tarım, ülke genelinde çiftçilik faaliyetleri ile yapılan üretimlerin yanı sıra tarım endüstrisindeki işletmelerin katma değerli ürünler üretmesiyle de ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır.

Bu konuda
 • Türkiye'de yetişen tarım ürünlerini ve özelliklerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

Türkiye ekonomisi tarım, hayvancılık ve madencilik gibi birincil faaliyetler ve sanayi gibi ikincil faaliyetler ile hizmet gibi üçüncül faaliyet sektörlerinden oluşmaktadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye ekonomisindeki sektörlerin gayrisafi millî hasıla (GSMH) içindeki payları incelendiğinde en yüksek oranın tarıma ait olduğu görülmektedir. Günümüzde bu dağılımdaki en yüksek pay hizmet sektörüne aittir. Sanayinin gayrisafi millî hasıla içindeki payı sürekli artarken tarım sektörünün payı ise sürekli azalmaktadır.

Türkiye’de Tarım

Tarımsal faaliyetler; topraktan elde edilen tarım ürünlerinin yanı sıra hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini de kapsamaktadır. Toprak örtüsü; tarımsal faaliyetlerin yapıldığı en önemli kaynaktır. Toprağın değişik ekonomik faaliyetler için kullanılmasına topraktan yararlanma denilmektedir. Toprağın değerlendirme şekillerine göre tarla arazileri, bağ bahçe arazileri, çayır ve mera arazileri, orman arazileri ve ürün getirmeyen araziler olarak sınıflandırılması mümkündür.

Türkiye’de tarımsal faaliyetleri ve verimliliği etkileyen faktörleri doğal ve beşeri faktörler olarak ayırabiliriz. Türkiye’de tarımı etkileyen doğal faktörler; iklim, yer şekilleri, toprak özellikleri; beşeri faktörler ise; sulama, gübreleme, tarımda ıslah ve ilaçlama, makineleşme, pazarlama ve tarımı destekleyen kuruluşlardır.

İklim= Türkiye’de iklim çeşitliliği fazla olduğu için tarım ürünlerinin çeşitliliği de fazladır. Kışları ılık geçen Akdeniz ve Ege bölgelerinde farklı, her mevsim yağışlı olan Karadeniz bölgesinde farklı, yazları sıcak ve kurak geçen Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde ise farklı ürünler yetişmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde ise yaz mevsiminin kısa ve sıcaklığın düşük olması nedeniyle tarımsal faaliyetler azdır.

Yer Şekilleri= Türkiye arazisi dağlık ve eğimli olduğu için tarım alanları kısıtlıdır. Yine bu nedenle tarım alanları küçük ve parçalıdır. Yükseltinin doğuya doğru artması nedeniyle aynı tür ürünlerin olgunlaşma ve hasat dönemlerinin uzamasına neden olmaktadır. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır.

Toprak Özellikleri= Türkiye’de toprak çeşitliliği fazladır. Alüvyal toprakların bulunduğu ovalar tarım için en elverişli alanlardır.

Sulama= Türkiye’nin büyük bir kısmı kurak iklim etkisi altındadır. Bu nedenle tarımdaki en büyük sorunlardan birisi sulamadır. Özellikle su sıkıntısı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülmektedir. Karadeniz kıyıları ise en az su ihtiyacı olan yerlerdir. Sulama imkanının olduğu kıyı bölgelerinde sulamalı tarım yapılmaktadır. Böylelikle bu yerlerde geliri yüksek sanayi bitkileri ile meyve sebzeler yetişmektedir.

Sulamanın yaygınlaşması ile;

 • Nadas ortadan kalkar.
 • İklim koşullarına bağımlılık azalır.
 • Tarımsal verimlilik artar.
 • Tarım ürünlerinin çeşitliliği artar.
 • Yılda birden fazla ürün alınabilir.
 • Tarımsal üretimde süreklilik görülür.

Gübreleme= Tarımda verimi artıran bir diğer etken gübrelemedir. Toprak devamlı kullanıldığı takdirde içerisindeki mineraller ve verimi azalmaktadır. Gübreleme ile toprağa mineral takviyesi yapılır. Böylece toprağın verimi de artırılmış olur.

Islah Etme= Ürünlerdeki verimin artırılması için ürünlerin tohumlarında teknik çalışma yapılmasına ıslah etme adı verilir. Verimi artırma için yapılan bir diğer yöntem ise zirai ilaçlamadır. Zirai ilaçlama ile tarlalardaki yabancı otların temizlenir ve haşerelerin çoğalmasının engellenir.

Tarımda Makineleşme= Tarım makinelerinin tarım alanlarını işletecek sayıya ulaşmasına tarımda makineleşme adı verilir. Toprağın kısa sürede sürülmesi, tohumların ekilmesi, ürünlerin toplanması makineler sayesinde kolaylaşmıştır. Türkiye’nin her bölgesi makine kullanımı için uygun değildir. Bunun nedenleri; yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması, tarım alanlarının küçük ve parçalı olması, insan gücünün daha ucuz olması, makine fiyatlarının yüksek olmasıdır.

Pazarlama= Yetişen ürünlerin pazarlanması gerekmektedir. Bu amaçla çeşitli kooperatifler kurulmuştur. Devlet de zaman zaman kolaylaştırıcı, koruyucu ve teşvik edici önlemler almaktadır.

Tarımı Destekleyen Kuruluşlar= Zirai araştırma enstitüleri, devlet üretme çiftlikleri, Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Ziraat Odaları, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Türkiye’nin tarımsal yapısını ve özelliklerini inceleyerek üreticiyi ve tüketiciyi korumaktadır.

Tarımsal Faaliyetlerin Yöntemleri:

 • İntansif Tarım= Modern tarım, sulu tarım veya makineli tarım da denilmektedir. Tarımın daha çok ticaret tarımı şeklinde olduğu ve teknolojilerin bütün verim artırıcı yöntemlerinin uygulandığı tarım faaliyetine intansif tarım denir. Birim alandan en yüksek verimin alınması amaçlanmaktadır. Doğal koşullara bağımlılık en azdır. Türkiye’de özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yapılan seracılık faaliyetleri modern tarım metoduna en güzel örnektir.
 • Ekstantif Tarım= Modern tarım yöntemlerinin kullanılmadığı, insanların kendi besin ihtiyaçları için yetiştirdiği, geleneksel yöntemlerle yapılan tarıma ekstantif tarım adı verilir. Genellikle geri kalmış ülkelerin uyguladığı tarım yöntemidir. Bu tarım yönteminde verim düşüktür ve üretim doğal koşullara bağlıdır.
 • Plantasyon Tarımı= Tropikal ve subtropikal bölgelerin bazı alanlarında ticari amaçla bir/birkaç çeşit ürün yetiştirmeye dayalı tarım yöntemidir.
 • Nadas Yöntemi= Kuru ya da susuz tarım olarak da bilinmektedir. Sulama imkanlarının yetersiz olduğu kurak bölgelerde ya da sulamanın sadece yağışa bağlı olarak yapılabildiği tarım faaliyetlerinde toprağın sürülerek bir/birkaç yıl boş bırakılmasına nadas yöntemi denilmektedir. Tarımsal faaliyetler doğal koşullara bağlıdır. Kurak dönemlerde verim oldukça düşmektedir. Üretim ve verim bu yöntemde düşüktür.
 • Nöbetleşe Tarım= Tarım alanlarının erozyona karşı korunması ve toprağın mineral dengesinin sağlanması amacıyla ürünlerin değişmeli olarak ekilmesine nöbetleşe tarım adı verilmektedir.
 • Sera Tarımı= Kış sıcaklık ortalamalarının 0°nin altına inmediği yerlerde bu yöntem uygulanır. Yazın tarımı yapılan bitkilerin kışın da üretilmesi bu yöntem ile gerçekleşir.
 • Organik Tarım= Ekolojik tarım adı da verilmektedir. Bitkisel veya hayvansal üretimi doğanın dengesi bozulmadan yapmak amacı ile uygun ekolojiler seçerek yapay kimyasal ilaçlar kullanılmadan yapılan tarım yöntemidir. Bu yöntemin amacı; toprak ve su kaynaklarını havayı kirletmeden bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Türkiye’de Yetiştirilen Tahıllar

Tahıl; buğday, arpa, mısır, pirinç, yulaf, darı ve kuş yemi gibi tarım ürünlerine denir. Türkiye’de ekili alanlar ve üretim miktarı olarak ilk sırayı tahıl üretimi alır.

Buğday

 • Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma ve hasat döneminde ise yağış isteyen bir bitkidir.
 • Bu nedenle ilkbahar yağış, yazın sıcaklık ister.
 • Karadeniz kıyılarında yaz kuraklığı olmadığı için buğday tarımı yapılamaz. Buğday yerine mısır tarımı yapılmaktadır.
 • Doğu Anadolu bölgesinin yüksek yerlerinde ise yaz sıcaklıkları olmadığı için tarımı yapılamamaktadır.
 • Ege ve Akdeniz bölgesinde getirisi daha yüksek bitkiler yetiştirilebildiği için tercih edilmez.
 • Üretimi iklime bağlıdır. Bu nedenle bazı yıllar çok bazı yıllar az ürün elde edilir.
 • Üretimi en fazla İç Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır.
 • Enlem etkisine bağlı olarak Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde buğday erken hasat edilirken yükseltinin fazla olduğu Doğu Anadolu’da sıcaklık ortalamalarının düşük olmasından geç hasat edilmektedir.
 • Buğdayın un haline getirilmesiyle ekmek başta olmak üzere bulgur, makarna, irmik, bisküvi gibi çok çeşitli ürünler elde edilmektedir.
Türkiye Buğday Üretimi Haritası

Arpa

 • Buğdaydan sonra en çok yetiştirilen tahıldır.
 • Yetişme şartları buğdaya benzemektedir. Bu nedenle buğdayın yetiştiği her yerde arpa da yetişmektedir.
 • Buğdaydan daha erken olgunlaşır ve sıcak veya soğuya karşı daha dayanıklıdır.
 • Düşük sıcaklıklarda da yetişebildiği için Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde de yetişebilmektedir.
 • İç Anadolu bölgesinde daha çok yetiştirilmektedir.
 • Üretiminde Konya ilk sıradadır. Sonrasında Ankara, Şanlıurfa, Kırşehir, Afyon ve Kayseri gelmektedir.
 • Bira ve yem sanayisinde daha çok kullanılır.
Türkiye Arpa Üretimi Haritası

Mısır

 • Yetişme döneminde bol su ister.
 • Yaz döneminde yağışlı olan yerlerde yetişir. Bu nedenle Karadeniz bölgesinde özellikle mısır üretimi yapılmaktadır.
 • Yağ sanayisinde önemli bir yeri vardır. Bu nedenle Akdeniz bölgesinde de yetiştirilmektedir.
 • Hayvan yemi olarak da kullanılır.
 • Karadeniz bölgesinde ilk ürün olarak yetiştirilir. Akdeniz bölgesinde özellikle Adana ve çevresinde ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir.
Türkiye Mısır Üretimi Haritası

Pirinç

 • Çeltik de denir.
 • Çimlenme döneminde bol su, hasat döneminde ise kuraklık isteyen bir tahıldır.
 • Bol su isteği nedeniyle akarsu kenarlarında yetiştirilmektedir.
 • Pirinç yetiştirilen yerler sivrisineklerin çoğalma alanlarını oluşturur. Bu nedenle devlet kontrolü altındadır.
 • Marmara bölgesinde özellikle yetiştirilir. İlk sırayı da Edirne almaktadır. Sonrasında Balıkesir, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde yetiştirilmektedir.
 • Üretimi yeterli olmadığı için ithal edilmektedir.
Türkiye Pirinç Üretimi Haritası

Türkiye’de Yetiştirilen Baklagiller

Protein bakımından oldukça zengin olan baklagiller, toprağı azot yönünden de zenginleştiren bitkilerdir. Nohut, mercimek, fasulye, börülce, bezelye, bakla baklagillere verilebilecek en güzel örneklerdir. Nohut, fasulye, mercimek Türkiye’de en çok üretimi yapılan baklagillerdir.

Nohut

 • Yetişme döneminde su, olgunlaşma döneminde ise sıcaklık ve kuraklık ister.
 • İç Anadolu bölgesinde özellikle yetiştirilmektedir. Sonrasında Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirildiği görülmektedir.
 • Bakımı kolay bir bitkidir.

Mercimek

 • Kuraklığa ve sıcaklığa dayanıklıdır.
 • Nem ve su isteği oldukça azdır.
 • Kırmızı mercimek üretiminde Güneydoğu Anadolu bölgesi ilk sırayı alır.
 • Yeşil mercimek üretiminde ise İç Anadolu bölgesi ilk sıradadır.
 • Özellikle Konya, Kırşehir, Yozgat, Karaman, Mersin, Antalya ve Uşak’ta yetiştirilir.

Fasulye

 • Yazın sulanabilen her yerde yetişir.
 • Kıyı bölgelerindeki ovalarda özellikle yetiştirilir.
 • İç bölgelerde ise akarsu kenarlarında yetiştirildiği görülmektedir.
 • Özellikle Çukurova, Antalya ovaları ve Güney Marmara’da yetiştirilir.

Türkiye’de Yetiştirilen Yumrulu Bitkiler

Ürünü toprağın altında olan ve düşük sıcaklıklara dayanabilen bitkilerdir. Örneğin; patates, havuç, turp, sarımsak, soğan ve şalgam gibi.

Patates

 • Verimli toprak istemez.
 • Türkiye’de hemen hemen her yerde yetiştirilebilir.
 • En fazla İç Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir.
 • Sonrasında Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu’da yetiştirilir.

Soğan

 • Kuru ve yaş olarak tüketilebilir.
 • Türkiye’nin her bölgesinde yetişir.
 • Amasya, Ankara, Bursa ve Çorum soğan üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır.

Türkiye’de Yetiştirilen Sanayi Bitkileri

Tahıllardan sonra en çok sanayi bitkileri yetiştirilmektedir. Sanayi bitkileri fabrikalarda işlenerek kullanıma hazır hale getirilirler. Ekonomik değerleri yüksek olan bitkilerdir. Modern tarım teknikleri ile üretilirler. Şeker pancarı, pamuk, tütün, keten, haşhaş, kenevir sanayi bitkilerine örnek olarak verilebilir.

Tütün

 • Sigara sanayisinin ham maddesidir.
 • Kıraç arazilerde yetişmektedir.
 • Yetişme döneminde su, olgunlaşma ve hasat döneminde sıcaklık ve kuraklık ister.
 • Türkiye’de her yerde yetiştirilebilir. Fakat ürünün kaliteli olması amacıyla belli bölgelerde yetiştirilmektedir.
 • En çok Ege bölgesinde yetiştirilir. Sonrasında Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde görülür.
 • Devlet kontrolünde olan bir bitkidir.
 • Özellikle Manisa, Denizli, Adıyaman, Uşak ve Samsun illerinde yetiştirilmektedir.
Türkiye Tütün Üretimi Haritası

Pamuk

 • Dokuma sanayisinin ham maddesidir.
 • Yetişme döneminde bol su ve sıcaklık, olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık ister.
 • İlkbaharı soğuk ve yazları yağışlı geçen bölgelerde yetişmez.
 • Alüvyal toprak ister.
 • Güney ve batı bölgelerinde özellikle yetişir.
 • Üretimde birinci Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Sonrasında Ege, Akdeniz ve Marmara bölgeleri izler.
Türkiye'de pamuk yetiştirilen yerler

Şeker Pancarı

 • Şeker sanayisinin ham maddesidir.
 • Belirli iklim ve toprak isteği yoktur.
 • Sulama imkanı olan her yerde yetiştirilebilir.
 • Yetişmek için nemli toprak ister.
 • Kuraklık olan bölgelerde sulama imkanı varsa yetişir.
 • İç Anadolu Bölgesinde özellikle yetişir.
 • Dayanıklı bir bitki olmadığı için şeker fabrikaları tarımının yapıldığı yerlere kurulmuştur.
 • Kıyı bölgelerinde ekonomik değeri daha yüksek olan bitkiler üretildiği için yetiştirilmez.
Türkiye Şeker Pancarı Üretimi Haritası

Çay

 • 1924 yılında Rize’de üretilmeye başlanmıştır.
 • Bol ve düzenli yağış ister.
 • Kış mevsiminin de ılık geçmesi gerekir.
 • Kireçsiz ve yıkanmış toprak ister.,
 • Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle yetişir.
 • Dünya’nın önde gelen çay üretici ülkelerinden biri Türkiye’dir.
Türkiye'de çay yetiştirilen yerler

Anason

 • Sıcak ve güneş seven bir bitkidir.
 • İçbatı Anadolu bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilir.
 • İçki sanayisinde kullanılır.
Türkiye'de anason üretiminin illere göre dağılışı

Haşhaş

 • Afyon olarak da bilinir.
 • Her türlü iklim şartlarında yetişebilir.
 • Karasal iklimin görüldüğü yerlerde daha verimlidir.
 • Uyuşturucu etkisi olduğu için devlet kontrolündedir.
 • Gıda sanayisinde ve tıpta kullanılır.
 • Afyon, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta ve Konya çevresinde özellikle yetişir.
Türkiye'de haşhaş yetiştirilen yerler

Keten ve Kenevir

 • Kenevir üretimi devlet kontrolündedir.
 • Batı Karadeniz bölgesinde yetişirler.
 • Kenevir tohumundan yağ da elde edilmektedir.
 • Ketenden ise para, kağıt ve kot pantolon üretiminde kullanılır.
Türkiye'de keten ve kenevir yetiştirilmeye izin verilen yerler

Türkiye’de Yetiştirilen Yağ Bitkileri

Yağ bitkilerine zeytin, ayçiçeği, soya, mısır, susam, keten, kenevir, gül, yerfıstığı, haşhaş gibi bitkiler örnek verilebilir.

Ayçiçeği

 • En önemli yağ bitkilerinden biridir.
 • Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma ve hasat döneminde sıcaklık ve kuraklık ister.
 • Hemen hemen her bölgede yetişir.
 • Yağlık ayçiçeği Marmara Bölgesinde, çerezlik ayçiçeği ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yetişmektedir.
 • Olgunlaşma döneminde az nem ve yağış istediği için Doğu Karadeniz’de ve Erzurum-Kars çevresinde yetişmez.
Türkiye'de ay çiçeği yetiştirilen yerler

Zeytin

 • Akdeniz iklim şartlarında yetişir.
 • Soğuğa karşı duyarlı bir bitkidir.
 • Kışların ılık ve don olaylarının görülmediği yerlerde yetişir.
 • Yağ sanayisinde ve gıda alanında kullanılır.
 • Güney Marmara’da sofralık; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise yağ sanayisi için yetiştirilir.
 • Bir yıl az, bir yıl çok ürün verir.
 • Ege bölgesi ilk sırayı almaktadır.
Türkiye'de zeytin yetiştirilen yerler

Fındık

 • Karadeniz ikliminde yetişmektedir.
 • Dünya’da fındık üretiminde ilk sırada bulunan ülke Türkiye’dir.
 • Özellikle Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce, Samsun ve Trabzon’da yetişir.
Türkiye'de fındık yetiştirilen yerler

Yer Fıstığı

 • Çerezlik tüketimde, yağı bisküvi, pasta, gevrek, şekerleme yapımında; küspesi hayvan yemi
  olarak veya suni tahta yapımında kullanılmaktadır.
 • Akdeniz ve Ege kıyılarında üretilmektedir.

Soya Fasulyesi

 • Yağış ve nem isteği fazla bir bitkidir.
 • Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde birinci ürün; Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir.
 • Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu ve Samsun’da özellikle yetiştirilir.

Türkiye’de Yetiştirilen Meyveler

Türkiye’de iklim çeşitliliği fazla olduğu için meyve çeşitliliği de fazladır.

Üzüm

 • Yaz sıcaklığı ve kuraklığı isteyen bir meyve olmasına rağmen düşük kış sıcaklıklarına karşı da dayanıklıdır.
 • Türkiye’de ekim alanı oldukça geniştir.
 • Üretim miktarı elma ile birlikte en fazla olan üründür.
 • Yaş ve kuru olarak tüketilir.
 • İçki sanayisinde kullanılır ve pekmez, sirke ve şıra olarak da tüketilmektedir.
 • Üretiminde Ege bölgesi ilk sırayı alır. Özellikle Manisa, İzmir ve Denizli’de yetiştirildiği görülmektedir.
 • Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde de üretim alanı geniştir.

Turunçgiller

 • Portakal, mandalina, limon, turunç, greyfurt gibi meyvelerden oluşurlar.
 • Bunlara narenciye de denir.
 • Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde yetişirler. Özellikle don olaylarının görülmediği kıyı kesimlerde yetiştiği görülmektedir.
 • Soğuğa karşı hassaslardır.
 • Üretim alanları dardır. İç bölgelerde yetişmezler.
 • En fazla Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. Ege bölgesinin de kıyı kesimlerinde yetiştirilmektedir.
 • Turunçgiller içerisinde en çok portakal üretimi yapılmaktadır.

Muz

 • Tropikal kökenli bir meyvedir.
 • Don olaylarına ve soğuğa karşı dayanıklı değildir.
 • Akdeniz kıyılarında üretimi yapılmaktadır.
 • Özellikle Anamur-Alanya arasında yetiştirilir.
 • Tüketimi karşılayacak seviyede üretimi yapılmamaktadır. Bu nedenle ithal edilen bir meyvedir.
 • Türkiye’de yetişme alanı en dar olan meyvelerden biridir.

İncir

 • Soğuğa ve don olaylarına karşı hassastır.
 • Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir.
 • Türkiye’de özellikle kıyı bölgelerde yetiştirildiği görülür.
 • İç bölgelerde de alçak vadilerde incire rastlanılmaktadır.
 • Ana vatanı Anadolu’dur.
 • Ege bölgesinde yetiştirildiği daha çok görülür.
 • Özellikle Aydın ili incir üretiminde ilk sıradadır.
 • Dünya incir üretiminde Türkiye ilk sıradadır.

Elma

 • Üretimi en fazla olan meyvedir.
 • İklim seçiciliği yoktur.
 • Düşük sıcaklıklara dayanabilen bir meyvedir.
 • En fazla İç Anadolu bölgesinde üretilir.
 • Meyve suyu, sirke ve iç sanayisinde kullanılmaktadır.

ÖNEMLİ: Türkiye’de keten, kenevir, haşhaş, pirinç, tütün gibi ürünler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının vereceği özel izin ile belirli yerlerde ve şartlarda yetiştirilmektedir.

Bu yazıda bulunan terimler ayrıca anlatılmamıştır. Bu yazıdaki bir terimin ayrıca anlatılmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Benzer İçerikler
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
Coğrafya

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları

İçeriğe Git>
Türkiye’de Başlıca Yüzey Şekilleri
Coğrafya

Türkiye’de Başlıca Yüzey Şekilleri

İçeriğe Git>
Türkiye Ekonomisi: Türkiye’de Hayvancılık
Coğrafya

Türkiye Ekonomisi: Türkiye’de Hayvancılık

İçeriğe Git>
Türkiye’nin İklim Elemanları
Coğrafya

Türkiye’nin İklim Elemanları

İçeriğe Git>
Küreselleşen Dünya
Coğrafya

Küreselleşen Dünya

İçeriğe Git>
Kültür Bölgeleri
Coğrafya

Kültür Bölgeleri

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo