1. Bikifi
 2. Hukuk Ders Notları
 3. İcra İflas Hukuku Ders Notları
 4. Haczin Etkisi ve Kalkması

Haczin Etkisi ve Kalkması

A. Haczin Etkisi

1 – Haczin Borçluya Etkisi

 • Haciz ile borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlanır. Borçlu bu durumda sadece borçlandırıcı işlemler yapabilir, tasarruf işlemleri yapamaz.
 • Taşınmaz haczinin şerh verilmesi ile, taşınmaz üzerinde hacizden sonra iyi niyetli hak kazanılması mümkün olmayacaktır, bu tip kazanmalar haciz alacaklısına karşı geçersizdir. Haciz sonra kazanılan haklar her zaman alacaklının alacağından sonra gelir.
 • Borçlu haczedilen taşınır malı üzerinde ancak alacaklı muvafakat ve icra dairesi izin verirse tasarruf edebilir. İzinsiz olarak elinde bulunan hacizli taşınır üzerinde yaptığı tasarruflar, alacaklının haklarını ihlal ettiği ölçüde geçersizdir ancak diğer alacaklılara karşı geçerlidir.
 • Hacizli mal üzerinde üçüncü kişilerin zilyetlik hükümlerine göre iyi niyetli iktisap ettiği hakları saklıdır.

2 – Haczin Alacaklıya Etkisi

 • Alacaklı haczedilen malları süresi içinde satılmasını isteyebilir ve alacağını satıştan alabilir. Alacaklının haciz ile haczedilen mallar üzerinden takip hukukundan kaynaklanan hakkı doğar.

3 – Haczin Üçüncü Kişiye Etkisi

 • Üçüncü kişiler bakımından istihkak işlemleri yürütülür.

B. Haczin Kalkması

 • Bir malın satılması kanuni süre içinde istenmez veya talep geri alınmış olup bu süre içinde talep yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Satış talebinin geri alınması sadece bir defa mümkün olabilir.  İkinci kez satış talebi geri alınırsa daha sonra tekrar satış talep edilemez.
 • Haczin kalkması ile haciz şerhi de sicilde terkin edilir ve işlem icra dairesine bildirilir. Alacaklı söz konusu gelirlerden sorumlu olacaktır.

İcra İflas Hukuku => Haciz Ders Notları Listesi