Güncel
Din Felsefesi

Konu Özeti

Din felsefesi, dini inançların, ritüellerin, metinlerin ve deneyimlerin temellerini, doğasını ve anlamını sorgulayan bir felsefe dalıdır. Bu alandaki çalışmalar, Tanrı'nın varlığı, dinin doğası, dini deneyimlerin epistemolojisi, din ve ahlak arasındaki ilişki, ve dinin toplumsal işlevleri gibi konuları içerir

Bu konuda
 • Din felsefesinin kavramlarını
 • Din ve Felsefe arasındaki ilişkiyi
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Din felsefesi; işlevi, dinsel inançları açık fikirli ve tarafsız bir ruhla incelemek olan felsefeye denir. Din felsefesi, dini eleştirme veya savunma amacı taşımaz; daha ziyade dini konuları rasyonel ve derinlemesine bir şekilde ele alma çabasındadır. Din felsefesi, çeşitli dinlerin temel ilkelerini ve kavramlarını anlamaya çalışırken, hem teistik hem de ateistik inançları inceler.

Din Felsefesinin Konusu ve Soruları

Din ve felsefe, hayatın anlamını keşfetme arayışında bulunan iki önemli disiplindir. Felsefe rasyonel bir yaklaşımla bu arayışı sürdürürken, din inanç temelli bir perspektifle ele alınır. Ancak bu iki alanın farklı yaklaşımları, birbiriyle bağlantısız oldukları anlamına gelmez. Tarih boyunca felsefe ve din, insanlık için önemli sorulara yanıt arayışı içinde bir araya gelmiştir. Bu birleşim, din felsefesi olarak bilinen alt bir dalın ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Din felsefesi tek tek dinlerle ilgilenip onların dogmalarının doğruları ile ilgilenmez. Din felsefesi daha çok din olgusu ve inanç kavramına yönelmiştir. Din filozofları da herhangi bir dinsel iddiayı kesin, kendisinden şüphe etmeyecek doğru olarak kabul etmezler. Kısacası din felsefesi dini ve inancı konu edinirken tarafsızlığa, akılcılığa, eleştirelliğe, kapsamlılığa ve tutarlılığa özen gösterir.

Din felsefesinin temel soruları;

 • Din nedir?
 • Tanrı var mıdır?
 • Tanrı’nın varlığı kanıtlanabilir mi?
 • İbadet, iman ve inanç nedir?
 • İnsan neden inanma ihtiyacı duyar?
 • Vahiy mümkün müdür?
 • Din insanın psikolojik olarak doyurur mu?
 • Dinsel inanç akıl mıdır, akıl dışı mıdır?

Tanrı’nın Varlığı ile İlgili Görüşler

Din felsefesinde Tanrı’nın varlığı ile ilgili çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Tanrı’nın mevcut olduğunu ileri sürenler, evrenin varoluşunun bir başlangıcı olması gerektiğine ve bu başlangıcın bir üst güç tarafından yapılmış olması gerektiğine inanırlar. Bu gücün aynı zamanda kozmosun düzeninde de rol aldığını ve bu nedenle bu gücün Tanrı olduğunu iddia ederler. Bununla birlikte, onlar Tanrı’nın varlığını mantıklı bir temele dayandırarak dini bir gereksinim olarak görmekteler.

Ancak Tanrı’nın var olmadığını iddia edenler, Tanrı kavramının insan zihninin bir ürünü olduğuna inanır. İnsanların zor zamanlarda teselli bulmak ve anlam aramak için bir üst güce başvurduklarını düşünürler. Ayrıca eğer bir Tanrı varsa, neden dünyada kötülük olduğuna dair soruları gündeme getirirler.

Bunun yanı sıra, Tanrı’nın var olup olmadığına dair kesin bir kanıtın olmadığını ve bu nedenle Tanrı’nın varlığının veya yokluğunun kesin olarak bilinemeyeceğini savunan bir grup da bulunmaktadır.

Tanrı’nın Varlığını Savunan Görüşler;

 • Teizm (Tanrıcılık): Evrenin ötesinde, bir ya da birden çok ilahi varlık olduğunu öne süren düşünceye göre, bu ilahi varlık ya da varlıklar kozmosu oluşturmuş ve ona yön vermiştir. Birçok ilahi varlık olduğuna inanılan yaklaşıma politeizm denirken, sadece bir yaratıcının olduğuna inanan yaklaşıma monoteizm denir. Monoteistik bir Tanrı anlayışı, Tanrı’nın evrenin sınırlarının dışında bulunduğu ve onunla aynı olmadığı düşüncesine dayalıdır. Bu tekil Tanrı, sonsuz bilgiye, güce, hikmete, adalet ve iyiliğe sahip olarak tasavvur edilir. Tanrı sadece evreni yaratmakla kalmaz, aynı zamanda insanların etik ve ahlaki yaşamlarını da şekillendirir. Bu nedenle, dini öğretiler, kutsal metinler ve peygamberlerin ortaya çıkışı bu düşüncedir.
 • Deizm (Yaradancılık): Evreni yaratmış olan bir Tanrı’nın varlığına odaklanan bu yaklaşım, Tanrı’nın yaratıcı bir güce sahip olduğunu vurgular. Teizmin kavramına benzer bir şekilde, bu Tanrı evrenden bağımsız ve onu kendi bilgisi ve iradesi doğrultusunda oluşturmuştur. Fakat deizme göre, Tanrı yaratılışın ardından evrenle olan bağlantısını koparmış ve ona müdahalede bulunmamıştır. Dolayısıyla deistik Tanrı’nın, evrenin işleyişine ya da insanların etik ve ahlaki yaşantısına etkisi bulunmaz. Ayrıca bu görüşe göre, Tanrı bir din ya da inanç sistemini insanoğluna göndermemiştir.
 • Panteizm (Tümtanrıcılık): Panteizm, teizm ve deizmin geleneksel Tanrı kavramından ayrılan bir inanç sistemidir. Panteizme göre, Tanrı evrenden bağımsız veya onun üstünde bir varlık değildir. Bunun yerine, panteizmin temel inancı, Tanrı’nın evrenle bütünleşik olduğu ya da evrenin kendisinin Tanrı’nın tezahürü olduğu yönündedir. Bu yaklaşıma göre, Tanrı’nın varlığı, evrenin her köşesinde ve her şeyde mevcuttur.
 • Panenteizm (Diyalektik Tanrıcılık): “Her şeyin kaynağı Tanrı’dır” düşüncesine dayalı bir inanç sistemidir. Tanrı’yı evrenle eş anlamlı görmek yerine, her varlığın onda anlam kazandığına inanır. Bu yaklaşım, Vahdet-i Vücud anlayışıyla paralellik gösterir. Var olan her şey Tanrı’dan türemiştir, onunla var olmuş ve varlığını sürdürmektedir. Bazen bu anlayış Kamutanrıcılık olarak da ifade edilir.
 • Düalizm (İkicilik): İki ayrı Tanrı’nın eşit derecede güçlü olduğunu ve birinin diğerine dönüştürülemeyeceğini kabul eden bir inanç sistemidir.

Tanrı’nın olup olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş;

 • Agnostisizm (Bilinemezcilik): Tanrı’nın varlığı ya da yokluğuna dair somut kanıtların olmaması ve mantık yürütmelerinin bu konuda eksik kalması nedeniyle, Tanrı’nın var olup olmadığını kesin olarak bilemeyeceğimizi öne süren düşüncedir.

Tanrı’nın var olmadığını savunan görüş;

 • Ataizm (Tanrı Tanımazlık): Evrenin ve yaşamın ilahi bir varlık tarafından yaratılmadığına inanan bir görüştür. Ateizm, çeşitli argümanlarla, bir yaratıcı kuvvetin var olmadığı görüşünü savunur. Evrenin, maddi faktörlerin bir etkisi olarak meydana geldiğine inanılır.

Evrenin Sonlu Olup Olmadığına Yönelik Görüşler

Bu tartışmanın ana ekseninde, teist ve ateist görüşlerin evrenin sınırlılığı ya da sınırsızlığı karşısında nasıl bir tutum sergilediği yatmaktadır. Evrenin sınırlı mı yoksa sınırsız mı olduğu sorunsalı, evrenin bir başlangıcı olup olmadığı ile doğrudan ilişkilidir.

9. yüzyıl İslam düşünürlerinden El Kindi, evrenin başlangıcının olmadığını reddeder. Ona göre evrende sürekli bir değişim ve dönüşüm mevcuttur, bu da zamanın varlığını doğrular. Bu zaman kavramı, evrenin bir başlangıcının olduğuna işaret eder. Eğer evren bir başlangıca sahipse, bu başlangıcı gerçekleştiren şeyin mutlak ve sınırsız bir varlık olması gerektiğini savunur.

Bu sorunsal, zamanla sadece din felsefesinin sınırları içinde kalmayarak, modern bilimin ilerlemesiyle fizikçilerin gündemine de girmiştir. Fiziğin sunmuş olduğu kanıtlar, dini düşünürler tarafından da değerlendirilmiştir. Entropi kavramı bu bağlamda sıkça örnek olarak sunulmuştur.

Entropi, bir sistem içerisinde enerjinin nasıl dağıldığını tanımlayan bir fizik terimidir. Bu prensibe göre enerji, sıcak bir ortamdan daha soğuk bir ortama doğru yayılır ve bu enerji transferi tamamlandığında geriye dönüşü mümkün değildir. Bu prensibi açıklarken sıkça kullanılan bir örnek, oda sıcaklığına gelene kadar sıcaklığını yitiren bir fincan çaydır. Bazı din felsefecileri, entropi kavramının evrenin sonluluğuna işaret ettiğini savunurlar. Zira bu düşünürlere göre, evrende bir düzensizlik söz konusuysa ve bu düzensizlik sürekli artıyorsa, bu durum evrenin sonlu bir varlık olduğunu gösterir.

Ölümden Sonra Yaşamın Olup Olmadığına Yönelik Görüşler

Bu mesele, temelde ruh-beden ilişkisi bağlamında ruhun ölümsüzlüğü konsepti üzerinden ele alınır. Din ise bu sorunu, inanç ve iman kavramlarını merkeze alarak inceler.

İnanç, bireyin bir şeyin gerçekten var olduğuna dair duyduğu güvenceyi ifade eder. Bu, bir şeyin var olduğu konusundaki şüphesiz kabulü anlamına gelir. Başka bir deyişle, inanç bir şeye “inanıyorum” demenin ötesinde, o şeye gerçekten inanma halidir. Ancak sadece inanç, iman için yeterli değildir.

İman, bir şeye inanmanın yanı sıra o şeye bir değer yükleme sürecini içerir. İman, bireyin inandığı şeyi hem duygusal hem de eylemsel olarak deneyimlemesidir. Kişi, iman sayesinde inandığı şeyi benimser. Dolayısıyla, bir birey için kendi dininin bu konudaki ve diğer konulardaki görüşü, onun için kesin ve değişmez bir gerçektir.

Din filozofları genel olarak ruh ve bedenin bir aradalığını kabul etmiştir. Ruhun olmadığını savunan filozoflar da vardır ve onlar için ölümden sonra yaşam yoktur.

Teoloji ve Din Felsefesi

Bir dinin öğretilerini, prensiplerini ve karakteristiklerini derinlemesine inceleyen bilim dalına teoloji ya da ilahiyat denir. Teoloji, incelediği dine bağlı olarak İslam, Hristiyan ya da Yahudi teolojisi gibi spesifik kategorilere ayrılır. Bu alanda uzmanlaşan bireylere teolog ismi verilir. Teologlar, üzerinde çalıştıkları dinin öğretilerini ve konseptlerini aydınlatmaya çalışırlar.

Teoloji;

 • Dini ve imanı güçlendirme amacı taşımaktadır.
 • Her dinin kendisine özgü bir teolojisi vardır.
 • Dinsel dogma ve argümanları sorgulamaz.
 • Şüphe ve eleştiri içermez.
 • İnanç aktı dikkate alınır.
 • Vahye dayanır.
 • Dinin bildirilerini akılla kanıtlamaya çalışır.

Din Felsefesi;

 • Din ve iman kavramlarını felsefi tutumla anlamayı amaçlar.
 • Dinsel dogmalara sorgulayıcı bir tutumla yaklaşır.
 • Dinlere özel bir din felsefesinden söz edilemez.
 • Dinsel argümanları akılcı eleştiriye tabi tutar.
 • Doğası gereği şüpheyi elden bırakmaz.
 • Bilgi aktını dikkate alır.
 • Akla dayanır.
Bu Yazıda Geçen Terimler
Benzer İçerikler
Varlık Felsefesi
Felsefe

Varlık Felsefesi

İçeriğe Git>
Ahlak Felsefesi
Felsefe

Ahlak Felsefesi

İçeriğe Git>
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları
Felsefe

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları

İçeriğe Git>
Bilgi Felsefesi
Felsefe

Bilgi Felsefesi

İçeriğe Git>
Felsefenin Anlamı
Felsefe

Felsefenin Anlamı

İçeriğe Git>
Bilim Felsefesi
Felsefe

Bilim Felsefesi

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo