Avrupa’da Değişim Çağı

📅 21 Haziran 2021|09 Şubat 2022
Güncel
Avrupa’da Değişim Çağı

Konu Özeti

Rönesans ve Reform'un ortaya çıkışı ile Kilise'nin ve Papa'nın gücü azalmıştır. Martin Luther'in düşünceleri ile Protestanlık ortaya çıkmıştır. Rasyonalizm akımının da etkisiyle Avrupa'da bilim devrimi gerçekleşmiştir. Avrupa'daki kralların ve asilerin zenginleşmesi ile ulus devletler ortaya çıkmıştır.

Bu konuda
  • Rönesans ve Reform'un ortaya çıkışını ve gelişimini
  • Avrupa'da gerçekleşen bilim devrimini ve ulus devletlerin ortaya çıkışını
  • 17. ve 18. yüzyıllardaki Avrupa Düşünürlerini
öğreneceksiniz.

Avrupa’da 16. yüzyılın başlarına kadar siyasi, sosyal ve ekonomik alanlardaki en yetkili kurum Papa ve Roma Katolik Kilisesi’dir. Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ile kilise gücünü arttırmış ve zenginleşmiştir. Hristiyanlıktan uzaklaşan insanlar Engizisyon (Soruşturma) Mahkemeleri‘nde yargılanmaktaydı. Engizisyon Mahkemeleri’nin temel amacı Hristiyanlık’a göre sapkın olan düşünceleri engellemek idi. Bu dönemde yaşayan soylu köle veya işçi sınıfına dahil olmayıp, sosyal statüsünü eğitimden alan kentli kimselere burjuvazi denmektedir. Burjuvazi sınıfı aristoktat sınıf ile çatışma içerisindedir. Aristokrat sınıfı ise soylulardan oluşmaktadır. Burjuvazi sınıfının, diğer sınıflardan sıyrılıp yükselmesi ile Avrupa’da İslam kültür ve medeniyeti ile bir temas kurulmuştur. Arapça ilim ve felsefe eserler Latinceye çevrilmiştir.

Batı’da 11. ve 16. yüzyıllar arasında skolastik düşünce hakimdi. Batı 16. yüzyılda rönesans ve reform hareketleri ile skolastik düşünceden kurtulmuş ve İslam dünyasından yaptığı çeviriler ile Eski Yunan felsefesini yeniden keşfetmiştir.

Rönesans

15. yüzyılda İtalya‘da yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans kavramı, sanat ve bilimin gelişmesi ile ortaya çıkmıştır. Rönesans ile birlikte çağdaş Batı Avrupa ile antik Avrupa arasında bir köprü kurulmuştur. Avrupalı bilim insanları İslam dünyasındaki insanlardan matematiği öğrenmiş ve batıl inançların yerine akılcı bir düşünce sistemi oluşturmuşlardır. Johannes Gutenberg matbaayı geliştirmiştir ve sanat, şiir, mimari daha hızlı yayılmıştır. Almanya’da hümanizm ile birlikte Rönesans başlamıştır. Roma, Venedik ve Floransa’da ilk akademiler ve halk kütüphaneleri kurulmuştur. Antik Roma döneminden beri geride kalmış olan Avrupa, ticaret ve coğrafi keşifler ile hızla yükselişe geçmiştir.

Reform’u Hazırlayan Koşullar Nelerdir?

  • Matbaa ile sanat, şiir ve mimarideki gelişmelerin daha hızlı yayılması
  • Hümanizm ile Hristiyan kaynaklarına inilmiş ve skolastik düşünce yerine serbest düşüncenin gelmesi
  • Papalığın yitmesi ile birlikte ıslahatların yaygınlaşması

Hristiyanlıkta gerçek hayat ölümden sonra başlarken, hümanizmin savunduğu Antik dünya anlayışında ise insan yeryüzündeki yaşamında mutlu olmalıdır. Hümanizmi savunanların inanç ile ilgili düşünceleri Reform hareketlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Reform

Reform, 16. yüzyılda Katolik Kilisesi’ne bağlı olan hümanistlerin kiliseye karşı yaptığı dinsel harekettir. Hollandalı Erasmus ve Alman Martin Luther dini konuları incelemiştir. Reform hareketleri Almanya‘da başlamıştır. Ardından Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde etkili olmuştur. Bu dönemlerde, Shakespeare ve Cervantes önemli eserler ortaya koymuştur. Skolastik düşünce yıkılmış onun yerine pozitif (bilimsel) düşünce yaygınlaşmıştır. Avrupa’da sanattan zevk alan burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır.

Hümanistler, İncil’in ve Hristiyanlıktaki metinlerin orijinal hale döndürülmesi istemiştir. Reform hareketleri Protestanlığın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Reform ile birlikte “Din ve ibadet herkesin vicdanına ait bir iştir.” görüşü ortaya çıkmıştır. Protestanlığın ortaya çıkması ile Papa’nın ve kilisenin etkisi azalmış ve devlette sekülerleşme gerçekleşmiştir. Sekülarizm kavramı, Antik Roma’da dünyevi olanları kast eden bir kavram iken 17. yüzyıl ve sonrasında laik politikayı benimseyen devlet anlayışı olarak anlam değiştirmiştir.

Martin Luther ve Protestanlık

Martin Luther, Almanya’da çiftçi bir ailenin çocuğudur. Erfurt Üniversitesi’nde felsefe eğitimi almıştır. Ardından ilahiyat eğitimi alarak rahip olmuştur. 1515 yılında dönemin papası X. Leon kilise harcamalarının artması üzerine endüljans uygulamasını istemiş bunun üzerine Martin Luther bu uygulamayı tehlikeli görerek “95 Tez” adlı eleştiri yazısını kiliseye asmıştır. Luther İncil’i Almanca’ya çevirmiştir. Bu olay halkın üzerinde bir etki oluşturmuştur. Martin Luther’in düşüncelerini özellikle köylüler benimsemiş ve toprak sahiplerine isyan etmiştir. Almanya topraklarının 3’te 1’i Papalığa aittir, bu yüzden kitle bu toprakları yağmalamıştır. Luthercilik, Protestanlığın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Protestanlık ise Katolikliğe baskın gelmiş ve zaman içerisinde bütün Avrupa’ya yayılmıştır.

Endüljans: Bir insanın öldükten sonra cennete gidebilmek için Papa’dan satın aldığı bir af belgesidir.

Bilim Devrimi

Rönesans hareketlerinde akılcılık diğer bir adıyla rasyonalizm akımı da etkili olmuştur. Rasyonalizm, insanın aklı ile tüm rehberliği yapacağını, başka bir kaynağa gerek olmadığını dile getiren bir akımdır. Rasyonalistler, aklın işleyişini olumsuz etkileyen faktörler arasında kilise, hukuka dayanmayan devlet, batıl inanç, bilgisizlik ve ön yargıları görmektedir. Rasyonalistler, bu olumsuz faktörlerin bilim ve akıl ile giderileceğine inanmaktadır. Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda filozoflar, dünyayı anlamlandırmak için belirli kanunlar ortaya koymuştur. İnsanların bilimi bir kanun ortaya koyma amacıyla kullanması sonucu Akıl Çağı başlamıştır.

Isaac Newton ve Bilim Devrimi

Newton’un yere düşen elma ile evrensel çekim yasasını bulmuştur. Çiftlik evinin odasında ışık deneyleri yaparak ışığın doğasını açıklamıştır. Newton’un ortaya koyduğu bilgiler ve Parçacık Kuramı sonraki dönemlerde Kuantum Mekaniği ve görelilik gibi konulara ışık tutmuştur. Newton bilimde bir devrim meydana getirmiştir.

Ulus Devletlerin Ortaya Çıkışı

Rönesans ile birlikte Krallar ve asiler zenginleşmiştir. Kilisenin devletten ayrılabileceği düşüncesi ile merkezi yönetime sahip krallıklar ortaya çıkmıştır. Krallar, halklarına ulus adını vermiş ve yetkilerini arttırmıştır. Hristiyanlar, Haçlı Seferleri gibi ittifak kurmayı bırakmış ve ulus devletler, kendi çıkarlarını düşünmeye başlamıştır.

Ulus devletlerin kurulması için gerekli olan maliyet, sömürgecilik ile giderilmeye çalışılmıştır. Bu yüzden ulus devletlerde daimi bir merkezi ordu kurulmuştur. Bu düşünce ise merkantalizmi doğurmuştur. Merkantalizm ülkelerin değerinin zenginlik ve güç ile ölçülmesidir. Ulus devletlerin zenginleşmesi için fazla nüfus gerekli olduğu için, bu dönemlerde nüfus hareketleri yasaklanmış, şehirlerde atölyeler kurulmuş ve köyden kente göç gerçekleşmiştir.

Ulus devletlerin arasındaki güç ve zenginlik yarışı sonucu, ateşli silahların kullanımı ve üretimi gittikçe artmıştır. Bu nedenle Avrupa’da Askeri Devrim başlamıştır. Gemiler de geliştirilmiş, uzun menzilli ve daha dayanıklı gemilere geçilmiştir.

XVII-XVIII. Yüzyıllarda Avrupa Düşünürleri

18. yüzyılda Avrupa Aydınlanma Dönemi’ne girmiştir. Bu dönemdeki esas düşünce insanın özgürlüğüdür. Aydınlanma Dönemi, İngiltere’de toplumsal değişim ile başlamış, Fransa’da özgürlük hareketleri ile devam etmiş ve Almanya’da felsefenin temellerinin atılmasını sağlamıştır. Aydınlanma Dönemi ile başlayan modernleşme sürecinde Copernicus, Machiavelli, Thomas Moore, Immanuel Kant, Jean Jacques Rousseau gibi isimlerin ortaya koyduğu fikirler ve eserler etkili olmuştur.

Copernicus

Copernicus, 1473 yılında Polonya’da doğmuştur ve Katolik piskopos danışmanlığı yapmıştır. Copernicus, Güneş Sistemi’ni keşfetmiştir. Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve Güneş’in etrafında döndüğü teorisini 1543 yılında yayınlamıştır.

Machiavelli

Machiavelli, 1469 yılında İtalya’da doğmuştur. Machiavelli, “Hükümdar” adlı kitabında İtalya’nın siyasi birliğinin ancak güçlü bir hükümdar ile sağlanabileceğini ortaya koymuştur. Hatta Hükümdarı din ve ahlak kurallarının bile sınırlandırmaması gerektiğini ileri sürmüştür.

Thomas Moore

Thomas Moore, 1478 yılında Londra’da doğmuştur. Thomas Moore, “Ütopya” adlı eserinde İngiltere’nin toplum düzenini ve adaletin işleyişini eleştiren bir eser ortaya çıkarmıştır.

Immanuel Kant

Immanuel Kant, 1724 yılında Almanya’da doğmuş bir filozoftur. Immanuel Kant, aydınlanmanın felsefi olarak temellere oturtmuştur. Kant, 18. yüzyılda ““Aklını kendin kullanma cesaretini göster.” demiştir. İnsanların ön yargı, dini inanç ve skolastik düşünceden kurtulması ile yeni bir toplum inşa edilmeye başlanmıştır. Kant kendinden sonra gelen dönemi etkilemiştir.

Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau, 1712 yılında Cenevre’de doğmuş bir filozof ve yazardır. Jean Jacques Rousseau, mutlak demokrasiyi savunmuştur. İnsanların eşit ve özgür yaşamaları için bir sistem geliştirmiştir. Düşünceleri Fransız Devrimi’nde etkili olmuştur.

Değişim Çağı Hangi Çağ?

Avrupa’da değişim çağı, Yeni Çağ’ın içinde yer almaktadır. Yeni Çağ 15.-18. yüzyıllar arasında yer almaktadır.

Yeni Çağ’da Avrupa’daki Gelişmeler Nelerdir?

Yeni Çağ’da Avrupa’da hümanizm, Protestanlık, Rönesans, Reform, sekülarizm ve rasyonalizm gibi akım veya hareketler ortaya çıkmıştır.

Avrupa’da Bilim Sanat ve Edebiyat Alanında Yaşanan Gelişmelere Ne Denir?

Avrupa’da bilim sanat ve edebiyat alanında yaşanan gelişmelere Rönesans yani yeniden doğuş adı verilmektedir.

Rönesans Nerede Ortaya Çıktı?

Rönesans, 15, yüzyılda İtalya’da ortaya çıkmıştır. Kelime anlamı olarak yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Sanat ve bilimin gelişmesi ile ortaya çıkmıştır.

İnstagramdan Bikifi'yi Takip Et
✍ Ders Notları
  • Avrupa’da Değişim Çağı
3 Hafta📂 11. Sınıf Tarih
Benzer İçerikler
Uzun Savaşlardan Diplomasiye
Güncel
Tarih

Uzun Savaşlardan Diplomasiye

İçeriğe Git
Anadolu’da Moğol İstilası
Güncel
Tarih

Anadolu’da Moğol İstilası

İçeriğe Git
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları
Güncel
Tarih

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

İçeriğe Git
Haçlılar Karşısında Türkler
Güncel
Tarih

Haçlılar Karşısında Türkler

İçeriğe Git
Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete
Güncel
Tarih

Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete

İçeriğe Git
İnsan ve Göç
Güncel
Tarih

İnsan ve Göç

İçeriğe Git
Copyright © 2022 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo