MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı

📅 27 Mart 2024|21 Mart 2024
Güncel
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı

Konu Özeti

MS 2. yüzyıldan MS 15. yüzyıla kadar olan dönem, felsefenin evriminde önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemi kapsar. Bu dönemin felsefesinin ortaya çıkışını anlamak için, geçiş yaptığı tarihsel ve kültürel bağlamları incelemek gereklidir.

Bu konuda
  • Hristiyan ve İslam felsefesindeki filozofları ve filozofların görüşlerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

MS 2. yüzyıldan MS 15. yüzyıla kadar olan dönemdeki felsefe, inanca odaklanan bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu dönemde, Hristiyan felsefesine katkıda bulunan pek çok düşünür aynı zamanda din görevlisi olarak da faaliyet göstermiştir. Öte yandan, İslam felsefesi düşünürleri arasında böyle bir ayrım yapmak doğru olmaz. İslam dünyasında felsefi çalışmalar sadece din adamları tarafından değil, aynı zamanda diğer düşünürler tarafından da yürütülmüştür.

Görsel, İslam ve Hristiyan felsefesi düşünürlerini ve filozoflarını M.S. 800-1500 ve M.S. 150-1400 yılları arasında kronolojik sırayla listeler. İslam felsefesi bölümünde El Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ gibi isimler; Hristiyan felsefesi bölümünde ise Clemens, Tertullian, Augustinus gibi düşünürler yer alır. Her iki bölüm de, söz konusu dönemlerdeki felsefi düşünceleri şekillendiren önemli kişilikleri vurgular.

Yaklaşık MS 2. yüzyılda, Antik Yunan medeniyetinde çeşitli felsefi akımlara dayanan okulların kurulmasıyla felsefe, daha geniş bir kitleye ulaşmış ve sistemli bir yapı kazanmıştır. Hristiyanlığın ve sonrasında İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılmasıyla felsefe, bu ilahi dinlerle etkileşime geçmiş ve zaman içinde yeni bir perspektif geliştirmiştir. MS 2’den 15. yüzyıla uzanan bu dönemdeki felsefe, o dönemin tüm düşünsel konularında etkisini göstermiş ve Antik Yunan felsefesinden ayrı, kendine has bir yön izlemiştir.

Antik Yunan felsefeleri arasında Platon, Aristoteles, Epiküros ve Yeni-Platonculuk, MS 2 ile MS 15. yüzyıllar arasındaki felsefi düşüncenin şekillenmesinde etkili olmuştur. Bu dönemde felsefe, genellikle ya inancı güçlendirmek amacıyla kullanılmış ya da inanca zarar verebileceği endişesiyle dışlanmıştır. Felsefe bu süreçte teoloji (ilahiyat) ile daha yakın bir ilişki kurmuş, çoğu zaman onun bir uzantısı olarak kabul edilmiş ve inanç meselelerinin mantıksal olarak açıklanmasında bir araç olarak görülmüştür.

Görsel, Platon, Aristoteles, Stoa Felsefesi, Epikürosçuluk ve Yeni-Platonculuk gibi önemli felsefi akımların M.S. 2. ile M.S. 15. yüzyıl felsefesine etkisini gösteren bir diyagramdır.

Platon, insan ruhunun ahlaki evrimini kendi felsefi sisteminin merkezine yerleştirerek ilk olarak Hristiyan filozofların dikkatini çekmiştir. Onun düşünceleri, Hristiyanlığın savunulması ve yayılmasında etkili bir şekilde kullanılmıştır. Ruhun ölümsüzlüğü ve yeniden diriliş ile ilgili görüşleri, Hristiyanlığın diriliş anlayışını destekleyerek bu yaklaşımın benimsenmesine yol açmıştır. Öte yandan, Aristoteles’in etkisi daha ziyade İslam felsefesinde görülmüş ve onun geliştirdiği mantık sistemi, Tanrı’nın varlığını akılcı bir şekilde ispatlamada kullanılmış ve çeşitli tartışmalarda metodoloji olarak kabul edilmiştir.

Stoa felsefesi, etik ve irade konularında Hristiyan felsefesine büyük etkiler bırakan önemli bir düşünce akımıdır. Bu felsefe, insanlar arasında hiçbir ayrım olmadığını; sosyal statü, zenginlik ya da fakirlik gibi faktörlerin insanların eşitliğini etkileyemeyeceğini savunur. Stoa düşünürleri, insan kontrolünün ötesinde faktörlerin olduğunu ve insanın, üstün bir varlık olan Tanrı’nın düzenine uyum sağlayarak mutluluk bulabileceğini öne sürer. Bu düşünceler, Hristiyan filozoflar tarafından da benimsenmiş ve savunulmuştur.

MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesini etkileyen diğer önemli felsefeler arasında Epikürosçuluk ve Yeni-Platonculuk yer almaktadır. Epikürosçuluk, mutluluğun dünyevi hazlardan kaçınılarak elde edilebileceği fikrini savunurken, Yeni-Platonculuk ise “Tanrı” ve “ruh” kavramları üzerindeki düşünceleriyle bilim ve felsefe alanındaki tartışmaları etkilemiştir.

Hristiyan ve İslam felsefesi, önceki felsefelerin bir devamı olarak değil, kendi özgün ve benzersiz felsefi geleneklere sahiptirler. MS 2-15. yüzyıl felsefesi, genellikle kendi içinde dönemsel ve coğrafi farklılıklar taşıyan birçok farklı yaklaşımı içermektedir, bu nedenle tek bir bütün oluşturmaktan ziyade çeşitli ve zengin bir felsefi mozaik sunar.

✍ Ders Notları
8 Hafta📂 11. Sınıf Felsefe
Bu Yazıda Geçen Terimler
Benzer İçerikler
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
Felsefe

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

İçeriğe Git>
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
Felsefe

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

İçeriğe Git>
Felsefenin Ortaya Çıkışı
Felsefe

Felsefenin Ortaya Çıkışı

İçeriğe Git>
Felsefi Düşünce
Felsefe

Felsefi Düşünce

İçeriğe Git>
Felsefi Soru Oluşturma
Felsefe

Felsefi Soru Oluşturma

İçeriğe Git>
Felsefenin Anlamı
Felsefe

Felsefenin Anlamı

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo