Burdasınız: Bikifi > Hukuk Ders Notları > [Borçlar Hukuku] Sözleşmelerin Kurulması

[Borçlar Hukuku] Sözleşmelerin Kurulması

Sözleşmelerin oluşması iki aşama ile gerçekleşebilir. Tarafların uyuşması ve önerinin kabulü ile sözleşme hüküm ifade edecektir.

A. TARAFLARIN UYUŞMASI

 1. Sözleşmeler genellikle iki taraflı hukuki işlemlerdir. Sözleşme tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Bu iki irade beyanından birincisine ÖNERİ, ikincisine KABUL denir.
 2. İrade beyanı açık veya örtülü olabilir.
 3. ESASLI NOKTALAR: Sözleşmenin niteliğine, genel iş anlayışına ve koşullara göre tarafların mutlaka uyuşması gereken hususlara denilir.
 4. Esas noktalarda anlaşan taraflar daha sonra sözleşmenin ikinci derecedeki hususlarında uyuşmalar için çeşitli olasılıklar söz konusu olacaktır:
  • Taraflar ikinci derecedeki noktaları tartışmış fakat sonuca varamamışlar ve sözleşmenin tamamlanması bu noktalara bağlanmışsa, uyuşma gerçekleşmeden sözleşme kurulmaz.
  • Taraflar bu noktaları hiç konuşmamış veya konuşmuş 1fakat anlaşamamışlarsa buna rağmen sözleşme tamamlanmış, anlaşılamayan konuları ileri bir tarihe kadar saklı tutacaklarını kabul etmişlerse sözleşme kurulmuş olacaktır.
  • Sonradan uyuşma olmazsa kararı hakim verecektir, gerekirse boşlukları giderecektir.

KANUN

 • MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.
 • MADDE 2- Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hakim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar. Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır.

B. ÖNERİ

 1. Tek taraflı hukuki işlemdir.
 2. Sözleşme yapma çağrısıdır.
 3. İrade beyanının öneri sayılması için karşı tarafın kabul beyanıyla sözleşmenin tamam olması gerekir.
 4. Bir irade beyanının öneri olarak değerlendirilmesi için aşağıdaki unsurların bir arada bulunması gerekir:
  • Öneri karşı tarafa yöneltilmiş olmalıdır. Önerinin karşı tarafı şahıs olabileceği gibi herkese yöneltilmiş bir öneride söz konusu olabilir.
  • Öneri yapan kimse, önerisiyle bağlı olmalıdır.
  • Öneri sözleşmenin esaslı noktalarını kapsamalıdır. İkinci derecedeki noktaların saklı kalması beyanın öneri niteliğini ortadan kaldırmaz.
  • Sözleşme yapma çağrısı yukarıda belirtilen unsurları kapsamıyorsa bu beyan öneriye davet olarak kabul edilecektir.

Önerinin Bağlama Süresi: Öneride bulunan kimse belli bir süre önerisiyle bağlıdır. Süre içinde öneriden dönülemez. Süre içinde kabul beyanı verilmişse sözleşmenin tamam olması engellenemez. Önerinin geri alınması karşı tarafın öneriyi öğrendiği tarihten itibaren başlar.

 • Süreli öneri halinde, öneriyi yapan kabul için belirli bir süre tanımışsa bu süre boyunca önerisinden dönemez. Kabul süre sonunda gelir veya öneri reddedilirse, önerinin bağlayıcılığı son bulur. Kabul beyanı süre bittikten sonra gelirse öneriyi yapan bu kabul beyanına cevap vermek zorunda değildir.
 • Önerinin gecikmesi taraflardan bağımsız olarak gerçekleşiyorsa, öneriyi yapan kabul haberinin geç ulaştığını karşı tarafa bildirmek zorundadır, aksi takdirde sözleşme kurulacaktır.

KANUN

 • MADDE 3- Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını öneren, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle bağlıdır. Kabul bu süre içinde kendisine ulaşmazsa; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur.

KANUN

  • Süresiz öneri halindeyse iki farklı durum söz konusu olabilir. Birincisi taraflar karşı karşıya bulunuyorsa, hazır olan şahsa süre belirlenmeksizin öneri yapılmışsa, öneri derhal kabul edilmediği takdirde öneriyi yapan önerisiyle bağlı kalmaz. İkincisi ise uzaktan olanlar taraflar arasında, hazır olmayan şahsa kabul için süre belirlenmeksizin öneri yapılmış ise, öneriyi yapan zamanında usulüne uygun gönderilmiş kabul haberinin normal olarak ulaşması gereken ana kadar önerisiyle bağlıdır.
 • MADDE 4- Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye yapılan öneri hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur. Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır.
 • MADDE 5- Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olmayan bir kişiye yapılan öneri, zamanında ve usulüne uygun olarak gönderilmiş bir yanıtın ulaşmasının beklenebileceği ana kadar, önereni bağlar. Öneren, önerisini zamanında ulaşmış sayabilir. Zamanında gönderilen kabul, önerene geç ulaşır ve öneren onunla bağlı olmak istemezse, durumu hemen kabul edene bildirmek zorundadır.
 • MADDE 6- Öneren, kanun veya işin özelliği ya da durumun gereği açık bir kabulü beklemek zorunda değilse, öneri uygun bir sürede reddedilmediği takdirde, sözleşme kurulmuş sayılır.
 • MADDE 7- Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz. Bu şeyi alan kişi, onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü değildir.
 • MADDE 8- Öneren, önerisi ile bağlı olmama hakkının saklı olduğunu açıkça belirtirse veya işin özelliğinden ya da durumun gereğinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa, önerisi kendisini bağlamaz. Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır.

1- ÖNERİNİN GERİ ALINMASI

Önerinin geri alındığı haberi, önerinin ulaşmasından önce veya aynı zamanda karşı tarafa ulaşırsa, karşı taraf öneriyi öğrenmeden önce geri alındığını öğrenirse öneri hükümsüz kalır. Kabul durumunda da aynı kural geçerlidir.

KANUN

 • MADDE 10- Geri alma açıklaması, diğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış ya da daha sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa, öneri yapılmamış sayılır. Bu kural, kabulün geri alınmasında da uygulanır.

2- ÖLÜM VE EHLİYETSİZLİK DE ÖNERİ

 1. Öneriyi yapan ölmüş veya ehliyetini kaybetmişse, öneri hükümsüz kalmayacaktır. Sözleşme kabul beyanıyla yine geçerli olacaktır. Mirasçılar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlü olacaktır.
 2. Karşı taraf ölmüş veya ehliyetini kaybetmişse, bu durum kabulden önce gerçekleşiyorsa, önerinin yapılmasında karşı tarafın şahsının özel olarak dikkate alınmadığı hallerde önerinin bağlayıcı niteliği devam eder. Aksi takdirde hükümsüz kalır. Mirasçı veya temsilci öneriyi kabul edebilir.

3- ÖNERİNİN KABULÜ

 1. Önerinin kabulü ile sözleşme kurulmuş olur.
 2. Tek taraflı, ulaşması gerekli irade beyanıdır.
 3. Tamamıyla öneriye uygun bir beyan kabul olabilir.
 4. Kabul beyanıyla sözleşmenin kurulması için beyanın bağlama süresi içinde öneriyi yapana ulaşması gerekir.
 5. Öneri açık veya örtülü irade beyanıyla, açıkça kabul edilmiş olmalıdır.

4- SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASI

 • Kabul beyanıyla birlikte sözleşme tamamlanmış olur ve aynı anda hüküm doğurur.
 • Açık bir kabule ihtiyaç bulunmadığı hallerde sözleşmenin hükümleri önerinin ulaşması anında başlar.

KANUN

 • MADDE 11-Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler, kabulün gönderildiği andan başlayarak hüküm doğurur. Açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda, sözleşme önerinin ulaşma anından başlayarak hüküm doğurur.

Yayınlanma tarihi: 1 Aralık 2018
Son güncellenme tarihi: 4 Aralık 2018
Bikifi'ye ulaşın:
Bu yazı bikifi.com adresinden yazdırılmıştır. Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralamaları bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak tarafımızca derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir.