1. Bikifi
 2. Hukuk Ders Notları
 3. Medeni Hukuk Ders Notları
 4. Ölüme Bağlı Tasarruflara Giriş

Ölüme Bağlı Tasarruflara Giriş

A. Kavram

 • Miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğuracak emirleri içeren hukuki işlemlerdir.
 • Miras bırakan sağ olduğu sürece hukuki işlem sonuç doğurmaz. Geleceğe yönelik hukuki işlemlerdir.
 • NOT: Bundan sonraki satırlarda ölüme bağlı tasarruf ifadesi ÖBT olarak kısaltılarak kullanılmıştır.
 • Doktrin ve uygulamada bir hukuki işlemin ÖBT sayılması için:
  • Hukuki işlemin asıl unsuru ölüme bağlı olması olmalıdır.
  • Lehine tasarruf edilen kişi, miras bırakan öldüğünde sağ olmalıdır.
  • Hukuki işlem miras bırakanı sağlığından bağlamamalıdır.
  • Miras bırakanın yaptığı kazandırmalar terekesinden çıkmalıdır.
  • Lehine tasarruf yapılan, gerçek anlamda beklenen haktan yoksun olmalıdır.
  • Miras bırakan sağ olduğu sürece işlem gerçekleşmemelidir.
 • Bir işlemin ÖBT mi yoksa sağlararası işlem mi olduğu anlaşılamıyorsa favor negotti (işlem lehine yorum) gereği sağlararası işlem olduğu kabul edilmelidir. (Yargıtay)
 • Türk hukukunda ölüme bağlı tasarruflar iki anlamda kullanılır. Birincisi şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar; ikincisi maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflardır.

1 – Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar

 • Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruftan anlaşılması gereken, miras hukukunda bir hukuki işlem yaparken uyulması gereken şekil şartlarını ifade eder.
 • Miras bırakanın iradesini açıklarken uyması gereken şekil kuralları şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufların içeriğini oluşturur.
 • Miras hukukunda miras bırakan iradesini iki şekilde açıklayabilir. Bunlar:
  • Vasiyetname: Miras bırakanın yaptığı tek taraflı ölüme bağlı tasarruflardır.
  • Miras Sözleşmesi: İki taraflı sözleşme şeklinde yapılabilir. Tek tarafın istisnalar hariç sözleşmeden dönmesi mümkün değildir.

2 – Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar

 • Ölüme bağlı tasarrufların içeriği bakımından ifade ettiği anlamdır.
 • Miras bırakanın yaptığı şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufun, miras bırakanın arzuları, istekleri veya emirlerini içeren kısmı maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufun içeriğini teşkil eder.
 • Mirasçı atanması, vasiyeti yerine getirme görevlisi atanması gibi işlemler maddi anlamda ölüme bağlı tasarruftur.

B. Ehliyet

1 – Vasiyetname

 • Vasiyetname yaparken aranan ehliyet koşulları Madde 502’de belirtilmiştir.
  • Madde 502- Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 • Madde içeriğinde de belirtildiği gibi vasiyetname yapabilmek için; ayırt etme gücü ve 15 yaş şartının sağlanması gerekir.
  • Ayırt etme gücü: Vasiyetname yapıldığı anda kişinin ayırt etme gücü bulunmalıdır. Vasiyetname yapılırken ayırt etme gücüne sahip olmayan kişinin yaptığı vasiyetname geçerli olmaz.
  • Vasiyetname yapan kişi sonradan ayırt etme gücünü elde etse dahi geçersiz vasiyetname geçerli hale gelmez.
  • On Beş Yaş: On beş yaşını doldurmuş herkes vasiyetname yapabilir.
 • NOT: Vasiyetname yapabilmek için kısıtlı olmamak şartı aranmamıştır. Aynı zamanda kişinin ergin olması koşulu da aranmamaktadır.
 • Birlikte Vasiyetname: Birden fazla kişinin, aynı anda, aynı belge üzerinde arzularını açıklaması ile oluşturulan vasiyetnamelerdir. Vasiyetname içindeki tasarruflar bağımsızdır ancak belge ortaktır. Türk hukukunda birlikte vasiyetnameler geçersiz kabul edilir.
 • Karşılıklı Vasiyetname: Vasiyetçilerin birbirlerine karşı vasiyette bulunmasıyla oluşturdukları vasiyetnamelerdir. Vasiyetname içindeki tasarruflar birbiri ile bağlantılıdır. Türk hukukunda vasiyetnamenin geçerli olması gereken şartları taşıyorsa karşılıklı vasiyetname de geçerlidir.
 • Birbirine Bağlı Vasiyetname: Birbirine bağlı vasiyetnameler karşılıklı olmak zorunda değildir. Ancak birinin geçerliliği diğerinin geçerliliğine bağlıdır. Türk hukukunda belirtilen geçerlilik şartlarını taşıyorsa birbirine bağlı vasiyetnamelerde geçerlidir.

2 – Miras Sözleşmeleri

 • Miras sözleşmeleri, tarafları bağlayıcı nitelikte ölüme bağlı tasarruflardır.
 • Miras sözleşmesinin geçerli olması için tarafların tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir.
  • Madde 503- Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir
 • Tam ehliyetsiz kişiler ile sınırlı ehliyetsiz kişiler temsilci onay verse bile miras sözleşmesi yapamazlar.
 • Miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunan kişi tam fiil ehliyetine sahip olmalıdır. Ancak sözleşmede ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan taraf genel ehliyet kurallarına tabidir.
 • Tasarrufta bulunan vesayet altındaysa sulh ve asliye hukuk mahkemesinin onayı gerekir.
 • Sınırlı ehliyetsiz ivaz borcu yüklenmiyorsa temsilci onayı olmadan da yapabilir. Vesayette aranan mahkeme onayı velayette aranmaz.
 • Yasal temsilci ile sınırlı ehliyetsiz miras sözleşmesi yapıyorsa, sınırlı ehliyetsize kayyım atanır.

Medeni Hukuk => Miras Hukuku Ders Notları Listesi