1. Bikifi
 2. Hukuk Ders Notları
 3. Medeni Hukuk Ders Notları
 4. Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

A. Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

 • Mülkiyetin kaybı çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Buna göre terkin ile sona eren mülkiyet ile terkinden önce sona eren mülkiyet veya mülkiyetin tamamen sona ermesi ile mülkiyetin sadece malik için sona ermesi olarak sınıflandırılabilir.
 • Mülkiyetin tamamen yani herkes için sona ermesi mutlak kayıp, sadece malik için sona ermesi ise nispi kayıp olarak adlandırılır.
  • Madde 717- Taşınmaz mülkiyeti, terkin veya taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona erer. Kamulaştırma hâlinde mülkiyetin ne zaman sona ereceği özel kanunla belirlenir

a – Mülkiyetin Nispi Kaybı

 • Taşınmaz mülkiyetinin bir kişiden diğerine geçtiği hallerde önceki malikin mülkiyet hakkı elinden çıktığı için, mülkiyet bu kişi için sona ermektedir. Taşınmazın yeni maliki mülkiyeti kazanacağı için nispi kayıp söz konusu olur.
 • Mülkiyetin nispi kayıp anı, yeni malikin mülkiyeti kazandığı andır.

b – Mülkiyetin Mutlak Kaybı

 • Taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının hukuken ortadan kalktığı hallerde mutlak kayıp söz konusu olur.
 • Mülkiyetin mutlak kaybında hiç kimse mülkiyet hakkına sahip olamaz. Eğer sonradan bu taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı tanınırsa bu hak aslen kazanılmış olur.
 • Mülkiyetin mutlak kaybı bazı durumlarda gerçekleşebilir. Bunlar:
 • Taşınmazın tamamen yok olması : Mülkiyet konusu taşınmaz doğal olaylar sonucu tamamen ve devamlı olarak yok olursa bu taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı da sona ermiş olur.
 • Taşınmazın tamamen kaybı, insanın tecrübe ve takdirine göre imkansız ise söz konusudur.
 • Taşınmazın tamamen yok olmasıyla mülkiyet ile birlikte sınırlı ayni haklar ve eşyaya bağlı borçlarda sona erer.
 • Taşınmazın yok olması halinde kütükteki sayfada kapatılır.
 • Mülkiyetin Terkini : Malikin tek taraflı, yöneltilmesi gereken, yazılı irade beyanı ile mülkiyet hakkından feragat etmesi ile mülkiyet sona erer.
 • Feragat beyanı tasarruf işlemi niteliğinde olduğundan, beyanda bulunanın tasarruf yetkisine sahip olması gerekir.
 • Tapu sicilinde yolsuz tescil varsa, malik görünen kişinin terk beyanı ve terkin, sicil dışı gerçek malikin mülkiyet hakkını sona erdirmez. Zira sicil dışı gerçek malikin önce taşınmazı kendi adına tescil ettirmesi gerekir.
 • Terk edilen taşınmaz arazi ise, işgal ile kazanmaya elverişli bir taşınmaz olduğundan işgal ile yeni mülkiyet kazanılabilir.
 • Terk sadece maddi varlığı olan eşyalar üzerinde söz konusu olabilir. Paylı mülkiyette paydaşlardan birinin mülkiyetini terk etmesi mümkün olamaz.
 • Terk, taşınmaz, bütünleyici parçalar ve istisna edilmeyen eklentiler üzerindeki mülkiyeti sona erdirir.
 • Terk ile sadece mülkiyet sona erer, taşınmaz üzerindeki diğer haklar devam eder.
 • Bağımsız ve sürekli bir hak söz konusu ile mülkiyeti sona erdiren işlem terk değil haktan vazgeçmedir.
 • Tapusuz taşınmazlarda, mülkiyetin tescili yapılmadığından mülkiyet terk edilemez, sadece zilyetlik terk edilebilir.
 • Kamulaştırma : Kamulaştırma işlemi ile idare, rıza ile yaptıracağı tescille veya mahkeme kararı ile taşınmazın mülkiyetini kazanır.
 • Rızai tescille veya mahkeme kararının verilmesiyle bireyin mülkiyeti sona erer.
 • Kamulaştırma ile tıpkı taşınmazın yok olmasında olduğu gibi taşınmaz üzerindeki bütün haklar sona erer.

Eşya Hukuku => Mülkiyet Ders Notları Listesi